Project References

Proven from leading buildings across the country.

Find CAPT Project References

บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และ รัฐวิสาหกิจ
หากดู Project Reference เรามีหนังสือรับรอง ผลงาน 300 Projects เป็นเอกสารรองรับ
สามารถติดต่อขอเอกสารได้ตลอด

โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น

 • ปรับปรุงห้องเตรียมยาเคมีบำบัด อาคารรังสีรักษาและเคมีบำบัด
Cleanroom คลีนรูม

องค์การเภสัชกรรม

 • ก่อสร้างอาคารผลิตและอาคารวัตถุไวไฟ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
faculty-of-tropical-medicine-mahidol-university-02

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล​

 • ก่อสร้างห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL3)​
องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม

 • ก่อสร้างอาคารผลิตและอาคารวัตถุไวไฟ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ​

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 • ปรับปรุงห้องสะอาดในโครงการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3
Cleanroom คลีนรูม

องค์การเภสัชกรรม

 • ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiological Laboratory)
 • บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น อัตโนมัติ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก​

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 • ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพรเป็นโรงงานผลิต ยาแผนโบราณต้นแบบมาตรฐาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น​

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย ICU โรงพยาบาลศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • ปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตยาน้ำและยาครีม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น​

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย ICU โรงพยาบาลศรีนครินทร์
CHITCHAREUNE CONSTRUCTION CO,.LTD (LAOS)​

CHITCHAREUNE CONSTRUCTION CO,.LTD (LAOS)

 • Biosafery Laboratory (BSL2) of Institure Pasteur DU Laos Project.
Cleanroom คลีนรูม

องค์การเภสัชกรรม

 • ปรับปรุงแผนกตรวจสอบคุณภาพทางชีววิทยา 2
 • ปรับปรุงสถานที่ Pilot Plant For APls
 • ปรับปรุง Ware house อาคารหมายเลข 23
 •  ติดตั้งห้องชั่งยา / ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ / ติดตั้งระบบห้องสะอาดสำหรับห้องชั่งยา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 • ก่อสร้างอาคารผลิตยาฉีดสารเภสัชรังสีปราศจากเชื้อ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

 • ปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพอากาศในห้องแยกโรค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข​

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • ปรับปรุงห้องห้องสัตว์ทดลองในส่วนด้านทิศตะวันตก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น​

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ปรับปรุงหอผู้ป่วย 3ก, 4ก, และ 5ข เป็นห้องแยกโรคผู้ติดเชื้อ
  (Negative Pressure Room)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ปรับปรุงห้องปฏิบัติการยาเม็ด อาคาร 3
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด​

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

 • จัดหาวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งงานห้อง Clean Room พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารหอเก็บฟิมล์ภาพยนต์และภาพนิ่งส่วนพระองค์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล​

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • ปรับปรุงสมรรถนะของระบบควบคุมความเย็น ความดันและความชื้น
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก​

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 • ปรับปรุงโรงงานต้นแบบงานพัฒนาสารสกัดสมุนไพร มาตรฐาน GMP
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล​

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ปรับปรุงห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อระดับ P2+ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย มหิดล​

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย มหิดล

 • ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตรียมเซลล์สำหรับผู้ป่วย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ​

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 • ก่อสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อการผลิตขยายเชื้อไวรัส เอ็นพีวี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล​

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ปรับปรุงห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อระดับ P3+ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • จัดสร้างห้องปฏิบัติการงานกับเชื้อก่อโรคอันตราย
  (Biosafety Level 3)
Cleanroom คลีนรูม

องค์การเภสัชกรรม

 • ปรับปรุงพื้นที่ชั่งยา (Dispensing Booth) อาคารคลังวัตถุดิบ 3
ปรับปรุงอาคารผลิตยาต้านไวรัสเอดส์

องค์การเภสัชกรรม

 • ปรับปรุงอาคารผลิตยาต้านไวรัสเอดส์
 • ปรับปรุงห้องส่วนการผลิตวัคซีน เจอี และออกแบบพร้อม
 • ติดตั้งงานระบบห้องสะอาด และ HVAC & Utility
  กองผลิตวัคซีนไวรัส
 • ปรับปรุงพื้นที่ชั่งยา (Dispensing Booth)
our customer